Учредителното събрание на Обществен съвет

На 24 септември 2015 г. в гр. Ловеч се проведе учредително събрание на Обществен съвет в Община Ловеч.
На него бяха поканени представители на всички институции, неправителствени организации, медии и граждани. Всчики документите по учредяване бяха предварително предоставени на заинтересованите страни с цел запознаване и внасяне на допълнителни предложения за изменение.

Учредителното събрание се проведе от 17:00 часа в офиса на сдружение „Екомисия 21 век“ при следния дневен ред:
1. Представяне на Правилник на Обществения съвет, Етичен кодекс и Бъдещото споразумение.
2. Учредителен акт.

Общественият съвет се изгражда по проект „Ново изграждане на Обществен съвет в Община Ловеч“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.. По време на проекта до сега бяха проведени въвеждаща пресконференция, 9 работни срещи и обучения сързани с изграждането на Обществения съвет, където подробно бяха обсъдени и създадени основополагащите документи на новосформираният съвет.

За председател на Обществения съвет  бе избран Анатоли Атанасов – той е секретар на сдружение ”Зона Ловеч” и една от основните фигури във велоклуб «Пресечената скала» Ловеч. За заместник председател беше избрана Албена Йончева, която е активна в работата си с «Местен център за работа с доброволци към регионална библиотека проф. «Беню Цонев» и разширява дейността си в неправителственият сектор. За секретар е избрана Десислава Димитрова, която работи за сдружение „Екомисия 21 век”.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Зона Ловеч” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.