Трета работна среща по проек „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”


Заповядайте на третата работна среща по проек „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”.
Тя ще се проведе на 24.03.2015 г. от 13:00 часа, в офиса на сдружение "Екомисия 21 век" на ул. Георги Бенковски.

Протокол № 3 / 24.03.2015 г.

Днес 24.03.2015г.г. в 13:00 часа се проведе работна среща по проект „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч” при следния дневен ред: 

13
:00 часа - Представяне на проекта и донора
13
:15 часа - Дискусия за разработеният "Правилник за работа на общественият съвет" - 2 вариант. Допълнения.
14
:30 часа - Кафе-пауза
15
:00 часа -Дискусия за придружаващи документи към Правилника, които трябва да бъдат разработени за успешна работа на Общественият съвет
16
:00 часа -Решаване на конкретен казус и как общественият съвет ще създаде условия за бързото му разрешаване
16
:45 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през април 2015 г. 

1. Работната среща започна с кратко представяне на проекта, донора и партньорските организации, които вземат участие. Всеки един от участниците в настоящата среща се представи на останалите. (Приложение: Присъствен лист). Бе направено и обобщение на случилото се във втората работна среща по проекта. 

2. Работа по документите, които трябва да се разработят за успешната работа на Обществения съвет и неговите основни цели. Представяне и изчитане на вторият вариант на Правилника за работа на Обществения съвет. Забележки по текста бяха по-скоро технически. 

3. След направената почивка продължи работата по конкретен казус – „Какво да се прави с бившата казарма на центъра на гр. Ловеч”. Участниците се включиха активно в дискусията и направиха много и различни предложения. 

4. Основно се обединиха, че на мястото трябва да бъде изграден Парк за отдих, спорт и културни мероприятия. Имаше и предложение да се провеждат в парка и сватбени церемонии. Обсъдиха се идеи за охрана, доброволно почистване, минимални такси и др. Въпросът беше зададен едновременно и във фейсбук страницата на общественият съвет и докато течеше дискусията шестима интернет ползватели бяха разгледали казуса. Очакваме гражданите на Ловеч да са активни с конкретни идеи.

5. В края на работната среща беше представен отново донора, а като дата за провеждането на следващата работна среща по проекта бе определен 14.04.2015 г. 

Решения: 

1. Да се нанесат всички направени промени по Правилника и да се представи на следващата работна среща неговия окончателен вариант.

2. Следващата работна среща да бъде на 14.04.2015 г.

След изчерпване на дневния ред срещата беше закрита от организаторите.

Към протокола са приложени следните документи:
  1. Присъствен лист

гр. Ловеч

24.03.2015г.