Сдружение „Зона Ловеч” стартира проект „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”
Реализацията на проект „Ново изграждане на обществен съвет в община Ловеч” започна сдружение „Зона Ловеч”. Той се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. със 7901 евро. Финансирането от донора е 5901 евро, доброволният труд е 2000 евро. Продължителността му е 13 месеца – от ноември 2014 г. до декември 2015 г. Партньори по проекта са: НПО, община Ловеч, квартални съвети, активни граждани.
Целта на проекта е:
1. Повишаване на приноса на неправителствените организации към формулирането на политики и процесите на вземане на решения на местно, регионално и национално ниво.
2. Повишаване на активността на неправителствените организации във връзка с отчетността и прозрачността на публичните институции.
3. Подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти.
Ръководител на проекта е Валентин Вълев, председател на сдружение „Зона Ловеч”, координатор – Илиана Николова, директор Младежки център към сдружение „Екомисия 21 век”, експерт – Валентина Недялкова, юрист, счетоводител – Венцеслава Дочева.
На встъпителната пресконференция по проекта присъстваха Георги Терзийски, зам.-областен управител на област Ловеч, представители на НПО, медии, активни граждани. Валентин Вълев разказа как е възникнала идеята за създаване на обществен съвет на НПО и каква ще е по-нататъшната работа по проекта. „За да се случат наистина нещата, ще използваме досегашния опит, както и опита на експерти като Валентина Недялкова, която е юрист. От нея се очаква всички идеи, които ние имаме, да влязат в Правилника на общественият съвет, да са ясно определени, регламентирани и да не противоречат на досега създадените общински нормативни актове и законите на Република България. Имаме достатъчно дълъг период от 13 месеца, в който да изкристализират идеите, да бъдат допълнени, ако трябва и някои от тях - отхвърлени, но в крайна сметка правилникът, предоставен на общинския съвет, да бъде утвърден и да може по него да се работи реално още от първия ден”, посочи председателят на сдружение „Зона Ловеч”. Той отбеляза, че за да се справят със задачата, ще е необходим много доброволен труд. „Надявам се ние да можем да помогнем за малките проблеми, защото за големите проблеми ще ни трябва повече време и работа с повече хора и институции”, допълни Вълев.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Зона Ловеч” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.

"Граждански дебат за промяна"

Членове и доброволци от Сдружение Зона Ловечвзеха участие в Проекта „Граждански дебат за промяна” изпълняван от сдружение „Болкан Асист” и финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.


Това се случи на 05.12.2014 г. на Регионалният граждански панел в Ловеч. Тук бяха дискутирани теми като:
-         какво да се подобри в работата на централната и местната власт (Народно събрание и Общински съвети)?
-         „За” или „Против” задължителното гласуване?
-         необходим ли е пряк избор на Областни управители?
-         достатъчно демократични ли са процедурите за прилагане на пряката демокрация (изискванията за кворум и брой подписи за националните и местните референдуми)?
-         кои според вас са най-удачните форми за граждански контрол върху дейността на институциите ?
-         как да се сформират обществените (консултативни) граждански съвети и какви правомощия да имат?