Общо събрание на сдружение “Зона Ловеч”

ПОКАНА
за общо събрание на сдружение “Зона Ловеч” 

Уважаеми членове на управителния съвет и симпатизанти на сдружение “Зона Ловеч” на 20.02.201г. от 17:00 часа в сградата на сдружение Екомисия 21век ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 201г. – докладва В. Вълев – председател.
  2. Финансов отчет за 201г. –докладва Счетоводител.
  3. Обсъждане проектобюджет за 201г.
  4. Други.

Първа работна среща по проект "Ново изграждане на обществен съвет в Oбщина Ловеч"

Дневен ред за 22.01.2015 г.


13:00 часа - Представяне на проекта и донора.
13:15 часа - Дебат за документите, които трябва да бъдат разработени за успешна работа на Общественият съвет. Цели.
14:30 часа - Кафе-пауза.
15:00 часа - Определяне на работните групи и техните задачи.
15:30 часа - Решаване на конкретен казус и как общественият съвет ще създаде условия за бързото му разрешаване.
16:30 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през февруари 2015 г.
17:00 часа - Закриване на първа работна среща.                                                                   

Протокол № 1 / 22.01.2015 г.

Днес 22.01.2015 г. в 13:00 часа се проведе Първа работна среща по проект „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч” при следния дневен ред:
13:00 часа - Представяне на проекта и донора.
13:15 часа - Дебат за документите, които трябва да бъдат разработени за успешна работа на Общественият съвет. Цели.
14:30 часа - Кафе-пауза.
15:00 часа - Определяне на работните групи и техните задачи.
15:30 часа - Решаване на конкретен казус и как общественият съвет ще създаде условия за бързото му разрешаване.
16:30 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през февруари 2015 г.
17:00 часа - Закриване на първа работна среща

  1. Работната среща започна в обявения в дневният ред час с кратко представяне на проекта и партньорските организации, които вземат участие. След което всеки един участник в срещата се представи на останалите. (Приложение: Присъствен лист)
  1. Веднага след това се премина към втора точка от дневния ред, а именно дебата за документите, които трябва да се разработят за успешната работа на обществения съвет и неговите основни цели.
Решението взето в края на този дебат е да се изготви подробен Правилник за работата на Обществения съвет.

  1. Във втората част на работната среща се премина към определянето на работните групи и техните задачи.
  1. Относно - Решаване на конкретен казус и това как общественият съвет ще създаде условия за бързото му решаване, се получи една малка симулация на реален проблем с градския транспорт в късните часове.
  1. В края на работната среща беше представена фейсбук страницата на Обществения съвет с цел да достигне до повече хора и те от своя страна да изразяват мнение там, а като дата за провеждането на втора работна среща по проекта бе определен 20.02.2015 г. (петък).
След изчерпване на дневния ред срещата беше закрита от организаторите, а участниците останаха да проведат своите неформални разговори.

Решения от първата работна среща:
1. Да се изготви Правилник за работата на
Обществения съвет.
2. Следващата работна среща да бъде на 20 февруари 2015 г. 

Към протокола са приложени следните документи:
1. Присъствен лист


гр. Ловеч
22.01.2015г.
Протоколчик:
/Анатоли Атанасов/


Председател на сдружение Зона Ловеч:
/Валентин Вълев/


Директор младежки център към сдружение
„Екомисия 21 век”:

/Илиана Филкова-Николова/