Втора работна среща по проект „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”

Каним всички НПО, които са регистрирани и работят на територията на Община Ловеч, както и всички заинтересовани лица на втората работна среща по проекта „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч”.
Тя ще се проведе на 20.02.2015 г. в офиса на партньора по проекта - сдружение "Екомисия 21 век" от 13:00 часа.

                                                                                                                              Протокол № 2 / 20.02.2015 г.

Днес 20.02.2015 г. в 13:00 часа се проведе работна среща по проект „Ново изграждане на обществен съвет в Община Ловеч” при следния дневен ред:
13:00 часа - Представяне на проекта и донора.
13:15 часа - Дискусия за документите, които трябва да бъдат разработени за успешна работа на Общественият съвет. Цели.
14:30 часа - Кафе-пауза.
15:00 часа - Дискусия за документите, които трябва да бъдат разработени за успешна работа на Общественият съвет.
15:30 часа - Решаване на конкретен казус и как общественият съвет ще създаде условия за бързото му разрешаване.
16:30 часа - Представяне на Фейсбук страницата на Общественият съвет и донора. Определяне на дата и дневен ред за работната среща през март 2015 г.

  1. Работната среща започна с кратко представяне на проекта, донора и партньорските организации, които вземат участие.
Всеки един от участниците в настоящата среща се представи на останалите. (Приложение: Присъствен лист).
Бе направено и обобщение на случилото се в първата работна среща по проекта.

  1. Работа по документите, които трябва да се разработят за успешната работа на Обществения съвет и неговите основни цели.
Представяне и изчитане на първоначалният вариант на Правилника за работа на Обществения съвет.
Забележки по текста, дискусии и корекции, направени последователно по всяка една точка от Правилника.
Участниците оказаха изключително положително влияние върху правилното структуриране и недвусмисленото изразяване на Правилника. Бяха изказани напълно основателни забележки и обсъдени редица варианти за изменение.

  1. След направената почивка продължи работата по изясняване на конкретни членове и алинеи на Правилника. Участниците се включиха активно в дискусията и направиха необходимите промени във втората част на документа.
Така се изясниха редица детайли в този основополагащ документ за работата на Обществения съвет.

  1. В края на работната среща беше представена отново фейсбук страницата на Обществения съвет с цел да достигне до повече хора и те от своя страна да изразяват мнение там, а като дата за провеждането на следващата работна среща по проекта бе определен 24.03.2015 г. .

Решения
1. Да се нанесат всички направени промени по Правилника и да се представи на следващата работна среща неговия окончателен вариант.
2. Следващата работна среща да бъде на 24.03.2015 г. 

След изчерпване на дневния ред срещата беше закрита от организаторите.


Към протокола са приложени следните документи:
1. Присъствен лист

гр. Ловеч
20.02.2015г.