ОСНОВНИ ЦЕЛИОсновни цели на сдружението са:
1.Да подобри качеството на живот на живущите в община Ловеч, които на настоящия преходен период са  в неравностойно положение в обществото, като ги подпомага и защитава техните права и законни интереси;
2.Да съдейства на компетентните органи за подобряване инфраструктурата на населеното място и опазване на околната среда.
3. Развитие на гражданското общество в България и създаване на условия за демократизация на обществото ни;
4. Създаване на условия за пълноценно развитие и изява на младите хора, чрез създаване на условия за спорт и осмисляне на свободното време на младите хора – подобряване на физическото и здравословно състояние;
 5. Защита правата на младите хора и повишаване възможностите за тяхното гражданско участие и активност;
6. Развитие на съвременното изкуство и култура;

ДЕЙНОСТПредмет на дейност на сдружението е: разработване и реализиране или участие в програми, проекти и планове, свързани с подобряване, усъвършенстване на инфраструктурата на населеното място и опазване на околната среда. Подкрепа на дейности, свързани с обучението, личностното развитие и гражданското участие на децата, младите хора и хората от третата възраст. Подкрепа на дейности за поставяне на фокус семейното и общественото здраве. Подкрепа на дейности, свързани със съвременното изкуство и култура.