Форум гражданско участие с регионален форум в Ловеч

Както може би знаете, Форум Гражданско Участие (ФГУ) e национална мрежа, обединяваща усилията на над 100 граждански организации за осигуряване на ефективно гражданско участие и взаимодействие с властите на местно, регионално и централно ниво. Негови членове са активни организации от цялата страна, работещи в различни сфери на обществения живот, обединени от увереността, че заедно могат да постигнат повече ефективност и положителни резултати.

Проект „ФГУ – мрежата в действие”
Регионален обществен форум
Северозападен район за планиране
18-19.06.2015 Ловеч

Сдружение "Зона Ловеч" също е част от мрежата на ФГУ.
www.fgu.bg