Обучение по застъпничество

По реализацията на проект „Ново изграждане на обществен съвет в община Ловеч” сдружение „Зона Ловеч” работи вече 6 месеца. Общата продължителност на това начинание е 13 месеца и се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Партньор по проекта е сдружение “Екомисия 21 век“.
През периода 24-26 април 2015 г. се проведе и планираното изнесено обучение по застъпничество в Парк Хотел Троян. В тези три дни се обучаваха представители на неправителственият сектор, Община Ловеч, квартални съвети и активни граждани. Лектори бяха Славея Христова от НПО „Болкан Асист” и Даниела Димитрова от Фонд „Читалища – Плевен“. В лекциите основно бяха отбелязани същността на застъпничеството, стъпките за създаване на успешен Обществен съвет, как успешно да се водят преговори и начините на комуникация, поставяха се казуси и работа по тяхното решаване. Изключително полезен бе опита на лекторите, които в края всеки казус анализираха, даваха съвети и препоръки за по-добро и правилно решение. Участниците бяха доволни от получените знания и получиха сертификати. 
Ръководител на проекта е Валентин Вълев, председател на сдружение „Зона Ловеч”, координатор – Илиана Николова, директор Младежки център към сдружение „Екомисия 21 век”, а адвокат Валентина Недялкова изготвя основните документи за успешната работа на Общественият съвет в Община Ловеч.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Зона Ловеч” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България.