Общо събрание на сдружение “Зона Ловеч”

ПОКАНА
за общо събрание на сдружение “Зона Ловеч” 

Уважаеми членове на управителния съвет и симпатизанти на сдружение “Зона Ловеч” на 20.02.201г. от 17:00 часа в сградата на сдружение Екомисия 21век ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружението за 201г. – докладва В. Вълев – председател.
  2. Финансов отчет за 201г. –докладва Счетоводител.
  3. Обсъждане проектобюджет за 201г.
  4. Други.